Podpora pozitivního chování (Positive Behaviour Support – PBS)

Způsob podpory lidí s intelektovým znevýhodněním a náročným chováním využívaný v sociálních službách v západních zemích. Vychází z respektu k lidským právům a učí porozumět potřebám lidí, kteří kvůli svému mentálnímu hendikepu nekomunikují běžným způsobem.

Kurzy a workshopy

Sebepoškozující chování u lidí s intelektovým znevýhodněním, 7.–8. 10. 2024

Dvoudenní kurz zaměřený na různé projevy sebepoškozujícího chování, jeho hodnocení, důvody jeho výskytu a možné strategie, jak mu předcházet a jak na ně reagovat. Kromě podpory osoby, u které se toto chování objevuje, se kurz zabývá také tématem wellbeingu pečovatelů.

Debriefing: podpora a revize po incidentu, 10. –11. 10. 2024

Dvoudenní kurz zaměřený na praxi po incidentu náročného chování: nabízí informace týkající se reaktivních intervencí, proaktivní podpory, podpory wellbeingu jak zaměstnanců, tak i klientů. Využití debriefingu a správných strategií po incidentu napomáhá napravit vztah a zároveň posiluje bezpečí u všech zúčastněných.

Akreditovaný výcvik v PBS (chystáme v roce 2025)

Co je Podpora pozitivního chování

PBS vychází z respektu k základním lidským právům, je to mezinárodně uznávaný a ověřený přístup založený na porozumění chování lidí pro které je, vzhledem k míře jejich postižení, obtížné běžně komunikovat se svým okolím.Poskytuje ucelený systém nastavení podpory lidem s intelektovým znevýhodněním a náročným chováním tak, aby byla zajištěna co nejlepší kvalita jejich života a předešlo se projevům chování náročného na péči.Učí porozumět chování, analyzovat jeho příčiny a posoudit sociálního, fyzického a individuálního kontextu, ve kterém se chování vyskytuje. Pracuje s úpravou vnitřního a vnějšího prostředí, způsobů komunikace nebo přístupu pečujících.Přečtěte si více o PBS

Lektoři PBS

Brian Mc Donald, Maurice Healy, Tony Osgood, Jaromíra Staňková, Věra Petlanová

Brian Mc Donald

Brian je vedoucí klinické terapie, trenér a lektor s 30 letou praxí na poli managementu chování náročného na péči v oblasti služeb pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Má bohaté zkušenosti v posuzování a rozvíjení vhodných intervencí, zvládání stresových situací, školení zaměstnanců, konzultací, supervizí, vývoji metodických postupů a auditů. Dlouhá léta pracoval jako specialista podpory pozitivního chování v organizaci Ability West. V současnosti působí jako soukromý lektor a konzultant. Žije v západoirském Gallway.

Maurice Healy

je behaviorální terapeut, má více než 37 let zkušeností v oblasti zdravotní a sociální péče o lidi se zdravotním znevýhodněním, působí ale i jako lektor a školitel personálu a je jedním ze čtyř „Advanced Nurse Practitioner“ v oblasti mentálního postižení v Irsku. K podpoře jednotlivců a jejich rodin využívá hodnocení chování a aplikaci praktických přístupů, které mají kořeny v podpoře pozitivního chování. Věnuje se i přednáškové činnosti na mnoha akcích a fórech, která se týkají zdravotního znevýhodnění a chování náročného na péči, na které se specializuje.

Tony Osgood

Tony Osgood je britský odborník na podporu chování, jehož knihu Podpora pozitivního chování u osob s PAS a intelektovým postižením jsme vydali ve spolupráci s nakladatelstvím Portál v ČR. Tony pracoval téměř dvacet let jako vedoucí lektor v oboru Intelektové a vývojové poruchy na univerzitě v Kentu. Vyučoval studenty a organizace v oblastech náročného chování, přístupů zaměřených na člověka, autismu a podpory pozitivního chování. O těchto tématech přednášel i v různých evropských zemích (Norsko, Malta). Pracoval v přímé péči i v diagnostických centrech, nyní poskytuje konzultace a naplno se věnuje psaní.

Workshopy a výcvik tlumočíme z angličtiny do češtiny.

Jaromíra Staňková

Jaromíra Staňková vystudovala magisterský obor pedagogika – sociální práce na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. V roce 2021 úspěšně absolvovala „Výcvik odborníků v metodě PBS“, které se v současné době věnuje. Celý svůj profesní život, který čítá více jak 26 let praxe, se pohybuje v pomáhajících profesích – v sociálních službách, v nestátních neziskových organizacích, v institucích a projektech zajišťujících vzdělávání pro děti i dospělé. Stála u zrodu aktivit a služeb pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra na Lanškrounsku. V současné době provozuje soukromou poradenskou, konzultační a lektorskou činnost zaměřenou na poruchy autistického spektra.
více: www.jarkastankova.cz

Věra Petlanová

Vystudovaná sociální pracovnice, která se od roku 2004 pohybuje v sociálních službách a věnuje se lidem s mentálním znevýhodněním a PAS. Absolvovala výcvik v přístupu Podpora pozitivního chování pod záštitou organizace Děti úplňku. Její specializací jsou mj. témata sexuality a vztahů, je autorkou knihy Jak na sexuální výchovu u dětí a dospívajících s PAS a spolupracuje také s organizací Freya, z. s.

více: www.vera-pbs.cz

Co se již podařilo

PBS jsme do Česka přivezli z Irska v roce 2020. Díky lektorovi a našemu mentorovi Brianu Mc Donaldovi a jeho kolegům se od té doby uskutečnila řada kurzů jak pro pracovníky v sociálních službách, tak i pro rodiče a jiné neformální pečující.

V roce 2021 jsme uspořádali první akreditovaný výcvik v PBS, z nějž vzešlo prvních 19 odborníků v ČR, kteří již nyní zpracovávají složité kazuistiky a pomáhají s konkrétními řešeními v praxi. V roce 2023 zdárně zakončilo druhý výcvik dalších 19 odborníků. V Česku tedy působí už téměř 40 akreditovaných odborníků v podpoře pozitivního chování. Další výcvik připravujeme na rok 2025.

Uskutečnila se také celá řada dalších vzdělávacích aktivit: webinář pro Středočeský kraj pro poskytovatele sociálních služeb, základní kurz PBS pro rodiče, webinář k zajištění dobrého přechodu klientů ze zařízení do zařízení, přednáška na univerzitě a řada dalších.
Celkem tak vzděláváním v PBS prošlo téměř 660 účastníků.

PBS nás přivedlo k dalším tématům, spojeným s důstojností a respektujícímu přístupu k lidem s intelektovým znevýhodněním.

  • Respektující krizová intervence při náročném chování: Využívání fyzického omezování lidí s intelektovým znevýhodněním je v prostředí českých sociálních služeb dosud stále velmi rozšířené. Proto do Česka přinášíme také přístup, který vychází z principů prosazovaných mezinárodní organizací Restraint Reduction Network, která usiluje o minimalizaci restrikcí a maximální respekt k právům klientů.
   V roce 2021 tak proběhl první kurz Zvládání chování a omezující postupy – model respektující práva klientů. V roce 2024 budou probíhat další podobné kurzy pod vedením Briana Mc Donalda.
  • Problematika respektu k lidským právům lidí s intelektovým znevýhodněním a náročným chováním nás také přivedl k výzkumu, jak jsou lidem s mentálním postižením v Česku předepisována antipsychotika a další psychiatrické léky. Zároveň jsme spolu s dalšími organizacemi poukázali na rozšířenou praxi, která u mužů s intelektovým postižením tlumí sexuální projevy hormonální medikací.
  • Vznikla iniciativa #netlum za zlepšení psychiatrické péče a změnu přístupu k medikaci lidí s mentálním postižením.
  • V rámci vzdělávání o PBS jsme iniciovali překlad a vydání knihy britského odborníka Tonyho Osgooda Podpora pozitivního chování u osob s PAS a intelektovým postižením (https://detiuplnku.cz/cs/blog/2024/03/24/tonyho-navsteva-krest/). Tony přijel v březnu 2024 do Česka, kde jsme uspořádali několik jeho kurzů a přednášek o přístupu PBS: praktické vedení, kurz o spolupráci a o funkčním hodnocení náročného chování.

Zajímá vás více o PBS?

Napište Lucii Mráčkové na lucie.mrackova@detiuplnku.cz.