Odpovědi krajů na Petici za dostupnější služby

Odpovědi krajů na Petici za dostupnější služby

Zveřejňujme odpovědi krajů na Petici za dostupnější služby pro děti a dospělé s autismem.

V listopadu 2022 jsme krajským samosprávám, a také na MPSV, předali Petici za dostupnější služby pro děti a dospělé s autismem s 23 548 podpisy. O reakci MPSV jsme psali zde.

Děkujeme zástupcům devíti krajů, kteří petici projednali a odpověděli na ni: Ústecký, Karlovarský, Jihomoravský, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Liberecký kraj, Vysočina a Hlavní město Praha.

Níže najdete stručné shrnutí odpovědí. Plněné znění odpovědí z krajů najdete nasdílené na disku zde.

Stručné shrnutí odpovědí

Zástupci všech krajů, kteří reagovali, si jsou vědomi závažnosti problémů, se kterými se potýkají lidé s PAS+ a jejich nejbližší okolí. Ve svých vyjádřeních popisují kroky, které činili ve snaze zlepšit životní podmínky pro tuto cílovou skupinu.

Kraje nastiňují své budoucí plány, které by měly vést k zajištění sociálních služeb s dostatečnými kapacitami pro lidi s PAS+. Mezi opakovaně zmiňované patří transformace již existujících sociálních služeb v duchu deinstitucionalizace, výstavba a provoz nových služeb a vzdělávání odborného personálu.

To nejdůležitější z každého kraje

Jihomoravský kraj nastiňuje své plány na transformaci dvou pobytových služeb. Jde konkrétně o Habrovský zámek a Emin zámek. Klienti by se měli následně přesunout do komunitních služeb nebo by měli začít využívat služby s nižší mírou podpory. V tomto roce by dále mělo dojít k zařízení dvou nových služeb, a to chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením (provozovatelem bude Diakonie ČCE) a domova pro osoby se zdravotním postižením komunitního typu pro osoby s autismem provozovaný organizací Tady to mám rád.

Liberecký kraj má v plánu rozšiřovat kapacity již existujících sociálních služeb. Dále by rád zajistil odlehčovací službu v České Lípě přímo určenou pro lidi s autismem.

V Praze dochází k transformaci ústavní péče vykonávané v pražských příspěvkových organizacích. Vzniknout by měly nízkokapacitní dětské domovy, domovy pro osoby se zdravotním postižením určené pro děti se zdravotním postižením a s PAS+. Dále Praha počítá s navýšením kapacit ambulantních a terénních služeb. Vzniknout by taky měly nové odlehčovací služby pro tuto cílovou skupinu.

Pardubický kraj popisuje své budoucí kroky spíše obecně. Plánuje navýšit kapacitu služeb pro osoby s potřebou vysoké míry kvalifikované individuální podpory, a to o jedno místo v domově pro osoby se zdravotním postižením a o dvě místa v odlehčovací službě.

Odpověď Plzeňského kraje je spíše povšechní, rekapituluje množství služeb, které už v kraji existují. Předpokládá výstavbu nových objektů, ve kterých budou poskytovány služby lidem s autismem.

Karlovarský kraj připravuje projekt s názvem „Výstavba domků pro osoby s poruchou autistického spektra“. Mělo by dojít k výstavbě dvou domků, nebo dvojdomku, kde by bydlelo 12 lidí s autismem. Tento transformační projekt je součástí deinstitucionalizace domova pro osoby zdravotně postižené v Mariánské.

Ústecký kraj zaslal v příloze své odpovědi tabulku s přehledem nových kapacit sociálních služeb pro lidi s PAS, které kraj zařídí ještě v tomto kalendářním roce. Podle tohoto výčtu by mělo v letošním roce vzniknout 10 volných míst v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Kapacita denních stacionářů se pak navýší o 13 míst. Vzrostou také kapacity odlehčovacích a pečovatelských služeb. Kraj plánuje v navyšování pokračovat i v dalších letech. Kromě toho se chystá podle svých slov zohlednit náročnost poskytování služeb lidem s autismem i finančně. V rámci regionálního podpůrného fondu bude možné čerpat finance určené k investicím například do úprav prostor poskytování služeb či na vzdělávání personálu. Kraj dohromady vyčlenil 10 milionů korun. Podobné potencionální zohlednění náročnosti péče nejen o lidi s PAS se chystá i v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji “. Ve své odpovědi kraj přiznává, že nemá pro nově vzniklé služby odpovídající personální kapacity. Proto se chystá realizovat vzdělávání personálu tak, jak činil
i v minulém roce.

Kraj Vysočina se chystá v tomto roce transformovat svoji poslední doteď netransformovanou příspěvkovou organizaci zajišťující ústavní pobytovou službu pro lidi se zdravotním postižením na komunitní službu. Jde o Domov Černovice-Lidmaň. Kraj dále připravuje nový projekt s názvem „Podpora
transformace se zohledněním problematiky osob s poruchami autistického spektra v kraji Vysočina“. Projekt si klade za cíl podpořit deinstitucionalizaci a transformaci pobytových služeb pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením a s PAS. Dále se bude věnovat podpoře multidisciplinárního přístupu, rozvoji služeb pro neformální pečovatele a vzdělávání hlavních aktérů, kteří s výše zmíněnou cílovou skupinou přichází do kontaktu.

Olomoucký kraj podrobně popsal kroky, které v předchozích letech učinil ve snaze zajistit pro osoby s PAS+ dostatek sociálních služeb. Kraj dále deklaruje, že navýšení terénních, ambulantních i pobytových služeb je trvalé opatření kraje zanesené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji. Pomocí evropských financí se kraj chystá podporovat různé konference a workshopy určené pro odbornou a laickou veřejnost, realizaci vzdělávání pro odborné pracovníky v sociálních službách či respitní pobyty pro osoby s PAS+.

Zástupce Královehradeckého kraje shrnuje dosavadní výsledky v oblasti zvýšení dostupnosti sociálních služeb pro lidi s PAS+, intelektuálním znevýhodněním a chováním náročným na péči. V odpovědi připouští nedostatečné kapacity pobytových služeb pro tuto cílovou skupinu. Zároveň uvádí, že se v případě naplnění kapacit snaží hledat alternativní řešení pro konkrétní jedince. V tomto roce by měl být v Hradci Králové zřízen nový denní stacionář pro lidi s PAS+. Během let 2024 a 2025 by mělo město Hořice posílit kapacitu odlehčovací služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková se nám na základě naší petice ozvala osobně. Před několika dny proběhla mezi námi pracovní schůzka, během které paní hejtmanka vyjádřila podporu rozvoji služeb pro lidi s PAS+. Řeč byla například o denních stacionářích či o neformální odlehčovací službě – homesharingu.

Odpovědi krajů v plném znění zde.

Děkujeme všem krajům za jejich reakce a za jejich aktivity podporující osoby s PAS+ a jejich pečující. Ceníme si toho, že jim není tato problematika lhostejná a že se hodlají věnovat zvyšování kvality a důstojnosti života lidí s PAS+ i v následujících měsících a letech.