MPSV jsme předali 23 548 podpisů pod Peticí za dostupnější služby pro děti a dospělé s autismem

MPSV jsme předali 23 548 podpisů pod Peticí za dostupnější služby pro děti a dospělé s autismem

Na Ministerstvo práce a sociálních věcí odevzdali Petici za dostupnější služby pro děti a dospělé s autismem s 23 548 podpisy. Zároveň s odevzdáním petice jsme vyzvali pana ministra Mariana Jurečku ke schůzce, na které chceme diskutovat kroky, které MPSV pro podporu lidí s autismem a těžkým funkčním postižením hodlá učinit.

Děkujeme všem signatářům za podporu práva lidí s autismem na důstojný a kvalitní život a za to, že spolu s námi žádáte stát, aby aby se výrazně zasadil o naplnění tohoto práva.

Znění petice:

Vážený pane ministře,

vážené hejtmanky,

vážení hejtmani,

obracíme se na Vás za rodiče a rodinné příslušníky dětí a dospělých s poruchou autistického spektra, jakož i za všechny naše podporovatele, kterým záleží na kvalitě života lidí s postižením v této zemi.

Na základě vlastních letitých zkušeností se domníváme, že v českém sociálním systému jsou vážným způsobem zanedbávány potřeby lidí s poruchou autistického spektra (dále PAS), a že jsou tito lidé a jejich rodiny diskriminováni v přístupu k potřebným sociálním službám. Žádáme Vás tímto o nápravu a zlepšení dostupnosti a kvality těchto služeb.

Co nám chybí

Porucha autistického spektra, zejména pokud je spojena s mentální retardací, deficitem v oblasti komunikace a tzv. problémovým chováním, patří pro pečující rodinu k nejnáročnějším postižením vůbec, což opakovaně potvrzují zahraniční studie.

Aby mohly rodiny normálně fungovat a zajistit svým dětem s PAS i samy sobě určitou kvalitu života, potřebují podporu v podobě rané péče, asistenčních a odlehčovacích služeb. A postupně, jak člověk s autismem dospívá a přirozeně se osamostatňuje, také služeb pobytových – v podobě chráněného bydlení, stacionářů a domovů pro osoby s postižením,

V České republice jsou ovšem takové služby pro lidi s PAS velmi špatně dostupné. Tito klienti jsou často nároční, potřebují vyšší míru asistence a specifické podmínky vyplývající z jejich postižení. Existující sociální služby je většinou odmítají kvůli nedostatku kapacit a finančních prostředků na péči. Pár specializovaných organizací pro lidi s PAS se dlouhodobě potýká s nedostatečným financováním ze strany krajů a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Vidět individuální potřeby

Výsledkem této neutěšené situace je, že na pečujících rodinách leží neúměrná zátěž, která má závažné zdravotní, psychické a sociální dopady. Potýkáme se s velkou mírou vyčerpání a stresu, absencí odpočinku, zdravotními problémy, nemožností seberealizace, sociální izolací a především velkou nejistotou ohledně života našich dětí v budoucnosti. Mnoho rodin tuto zátěž nevydrží a rozpadne se. V České republice není výjimkou, že se o lidi s PAS starají rodiče až do pozdního stáří, protože zkrátka není nikdo ochotný náročnou péči převzít.

Žádáme Vás tímto o zjednání nápravy a zajištění reformy systému sociální péče způsobem, který bude zohledňovat individuální potřeby všech klientů s postižením a zajistí pro ně adekvátní financování. Žádáme Vás, abyste iniciovali potřebné změny a dohlíželi na jejich provedení.

A jsme připraveni s tímto náročným úkolem pomoci. Založili jsme sdružení Naděje pro děti úplňku z.s., natočili dokumentární film Děti úplňku, který naší situaci popisuje. Věříme, že společným úsilím se podaří zajistit našim dětem spokojenější život a klidnou budoucnost.

Za spolek Naděje pro děti úplňku,

Petr Třešňák

Petra Třešňáková

Antonín Škoch