Nadějné vyhlídky na lepší péči putují do meziresortu

Do meziresortního připomínkového řízení jdou Systémová opatření pro podporu lidí s intelektovým znevýhodněním a chováním náročným na péči na období 2024–2030 (o dokumentu jsme už dřív mluvili o tomto dokumentu jako o Národní strategii podpory lidí s intelektuálním znevýhodněním a chováním náročným na péči). Jde o strategický dokument, který má za cíl řešit neutěšenou situace lidí s intelektovým znevýhodněním a náročným chováním a jejich rodin. Také jsme se na jeho přípravě jako Děti úplňku podíleli. Poté, co bude opřipomínkován jednotlivými rezorty, zamíří na vládu ke schválení.

Dokument má za cíl popsat dlouhodobé a krátkodobé strategické cíle v oblasti péče a podpory lidí s náročným chováním a jejich pečujících rodin. Zároveň přináší soubor opatření, která jsou potřebná a nutná k tomu, aby došlo ke změně přístupu systému k této cílové skupiny

Vláda se v případě schválení dokumentu zaváže k vytvoření časově, místně a finančně dostupných sociálních služeb pro všechny, kteří to potřebují. V těchto službách budou muset být nastaveny takové podmínky (personální, technické), které budou zohledňovat specifické potřeby lidí s náročným chováním.

Dokument dále zapracovává koncept Podpory pozitivního chování do školských, sociálních a vybraných zdravotních služeb. Tato filozofie, která chápe náročné chování jako komunikaci, kterou se snažíme pochopit a porozumět jí, by se tak měla rozšířit do všech zařízení, která pracují s touto cílovou skupinou a měla by se stát normou.

Neméně důležité je existence styčného sociálního pracovníka při ORP, který se stane rodině pečující o člověka s náročným chováním průvodcem každou fází jejich života.

Systémová opatření mají potenciál umožnit všem lidem s náročným chováním a jejich rodinám v Česku žít kvalitní a důstojný život. Pokud bude vládou tento dokument schválen, naváže na něj akční plán, kde už budou jasně specifikovány kroky, které se budou muset učinit v daném časovém intervalu a jejich provedení budou garantovat zodpovědné instituce.

Znění dokumentu doplníme, jakmile bude veřejně k dispozici.

Jak a proč dokument vznikl.