Noc důstojnosti 2024

Noc důstojnosti 2024
8. ledna 2024 se konala na mnoha místech Česka již druhá Noc důstojnosti.
 

V Praze jsme se opět sešli před MPVS. Spolu se zástupci dalších zapojených organizací v Roku důstojnosti jsme zhodnotili uplynulý rok a shrnuli co je třeba ještě udělat. Panu ministru Marianovi Jurečkovi jsme předali Výzvu Roku důstojnosti (přečíst si můžete níže pod fotoalbem) – přehled neodkladných kroků ke skutečnému zajištění důstojného života lidí s postižením. Zúčastnil se také a Noc důstojnosti podpořili Vít Alexander Schorm – zástupce veřejného ochránce práv a Klára Šimáčková Laurenčíková – vládní zmocněnkyně pro lidská práva.

Noc důstojnosti 2024 se bude konala pod záštitou Veřejného ochránce práv.
Akci pořádají Děti úplňku společně s Aliancí pro individualizovanou podporu, Společností pro podporu lidí s mentálním postižením a Jednotou pro deinstitucionalizaci.

Děkujeme všem zástupcům organizací, kteří na Noci důstojnosti vystoupili:

 • Terezie Hradilková,  JDI – Jednota pro deinstitucionalizaci
 • Camille Latimier, SPMP – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
 • Jarmila Neuwirthová, Péče bez překážek
 • Jan Kostečka, TUDYTAM
 • Pavla Baxa, Rytmus – od klienta k občanovi
 • Radka Vegrichtová, Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
 • Kristina Mlejnková, AIP – Aliance pro individualizovanou podporu
 • Martina Macurová, CPKP – Centrum pro komunitní práci střední Čechy
 • Erik Čipera, Asistence
 • Petra Třešňáková, Děti úplňku 

I tentokrát jsme uctili památku Doroty Šandorové, zabité v noci ze 6. na 7. ledna 2021 pracovníkem v přímé péči. 

Výzva Roku důstojnosti pro ministra Mariana Jurečku a MPSV

8. 1. 2024

Co přinesl Rok důstojnosti – a co musí přinést ty následující

Vzkaz zapojených organizací ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi

V lednu 2023 na prvním pietním shromáždění k uctění památky Doroty Šandorové zazněla řadapříslibů nutných změn v systému podpory lidí s intelektovým postižením. Organizace, které se k myšlence nutných reforem přihlásily v rámci iniciativy Rok důstojnosti, bilancují, co se během uplynulých dvanácti měsíců podařilo zlepšit, a navrhují, jaké kroky musí následovat.

Co přinesl Rok důstojnosti 

Zapojené organizace se shodnou, že žádná systémová změna nenastala a vláda zatím nenabídla žádnou přesvědčivou vizi zlepšení života lidí s postižením. Příprava novely zákona o sociálních službách se protahuje, není zřejmé, zda reaguje na skutečné potřeby lidí s postižením a zda v tomto volebním období nastane nezbytná reforma systému poskytování podpory. Není stanoven jasný výhled zrušení velkokapacitních pobytových služeb ani konkrétní scénář rozvoje komunitních služeb, nejsou alokovány prostředky pro takový proces, nejsou zajištěny důstojné životní podmínky pro pečující. Navzdory poklesu jeho kupní síly nebyl příspěvek na péči zvýšen ani valorizován, a životní úroveň lidí s postižením se tak nadále snižuje.

Za dílčí pozitivní změny pak považujeme zejména:

 • Zvýšení veřejného povědomí a odborné diskuse o tématu důstojného života lidí s postižením a nutnosti naplňování jejich základních práv
 • Větší zájem politiků o toto téma, ministr práce a sociálních věcí veřejně hájí nutnost poskytovat podporu v přirozeném prostředí        
 • Vznik nových komunitních služeb a tréninkových bytů na regionální úrovni (dokončení projektů zahájených v předchozích letech)
 • Vznik mimořádného dotačního titulu pro lidi s nejvyšší mírou potřeby osobní asistence 
 • Vznik nových platforem v oblasti zdravotního postižení, například Platformy sebeobhájců
 • Dvě významné iniciativy na národní úrovní – iniciativa Pátý stupeň a tvorba Národní strategie podpory osob s intelektovým znevýhodněním a náročným chováním  
 • Zlepšení zapojení sebeobhájců a pečujících do tvorby politiky zdravotního postižení
 • Zlepšení personálního zajištění v některých službách (poměr
  asistent : klient), zvyšování kvality poskytované péče, rozvoj přístupu podpory pozitivního chování
 • Zlepšení zaměstnávání a dostupnosti odborné praxe lidí se zdravotním postižením ve státních institucích 

Co je potřeba změnit

Ke skutečnému zajištění důstojného života lidí s postižením ovšem vede ještě dlouhá cesta. Bude nutné provést systémové změny ve všech oblastech podpory. Zapojené organizace proto požadují, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí co nejrychleji realizovalo následující opatření.       

 • Rozvoj terénních, ambulantních a komunitních pobytových služeb, prioritně pro nejzranitelnější skupiny lidí s postižením s komplexními potřebami
 • Zajištění dostupné péče v přirozené komunitě v okolí bydliště pro všechny lidi s postižením
 • Stanovení konkrétního výhledu zrušení velkokapacitních pobytových zařízení, zajištění národních zdrojů pro tento proces a zohlednění dosavadních zkušeností s transformací v České republice i EU 
 • Stanovení jasných kritérií pro odlišení služeb komunitního typu od ústavních a prioritizace komunitních služeb v systému financování 
 • Prioritní transformace ústavních zařízení zřizovaných MPSV
 • Změna stávající praxe, kdy jsou kraje ve střetu zájmů coby zřizovatel, registrující orgán, správce sítě i orgán rozhodující o financování
 • Zvýšení financování komunitních služeb pro lidi s náročným chováním úměrně potřebám k zajištění jejich kvalitní podpory 
 • Zajištění víceletého financování sociálních služeb, které zajistí dostatečnou kvalitu a odpovídající množství personálu k poskytování podpory podle individuálních potřeb klientů
 • Zajištění možnosti osobní asistence v přirozeném prostředí ve výši odpovídající individuálním potřebám pro všechny, kdo ji potřebují
 • Změna legislativy, která umožní provádět vybrané zdravotnické úkony asistentům a pracovníkům přímé péče 
 • Posílení vzdělávání v přístupu podpory pozitivního chování a implementace tohoto přístupu do sítě služeb pro lidi s intelektovým znevýhodněním 
 • Zlepšení finančního ohodnocení sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
 • Zvýšení příspěvku na péči tak, aby pokrýval náklady na individuální potřeby lidí s postižením, a jeho pravidelná valorizace
 • Zákonem garantované zapojení lidí s postižením a pečujících do tvorby politik a strategických plánů na všech úrovních státní správy
 • Zavedení sociálního pracovníka na obcích s rozšířenou působností pro koordinaci a case management dlouhodobé péče v domácím prostředí
 • Zlepšení postavení pečujících včetně definice jejich činností v zákoně o sociálních službách
 • Posílení podpory pečujících rodin a konceptu sdílené péče s komunitními službami coby prevence  dlouhodobé institucionalizace ve službách ústavního typu
 • Nastavení důstojného finančně-sociálního zabezpečení pečujících osob, včetně zavedení nároku na jejich odpočinek
 • Zlepšení spolupráce resortů sociálních věcí, zdravotnictví a školství při poskytování podpory lidem se zdravotním postižením
 • Změna přístup soudů k praxi omezování svéprávnosti lidí s postižením, prioritizace alternativních řešení v duchu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením
 • Snížení bariér při zaměstnávání lidí s postižením ve státních institucích i soukromém sektoru

Výzvu předávají a podepisují organizace zapojené do Roku důstojnosti:

Aliance pro individualizovanou podporu, APLA Jižní Čechy, Asistence, Asociace senzorické integrace, AUTIS-HB, Centrum dětské ergoterapie PlaySI, Centrum pro komunitní práci střední Čechy, Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Centrum Orion, Diakonie ČCE – středisko v Brně, DMO POBYTY, Dobromysl, Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, Educante, Freya, Chráněné bydlení Naplno, I MY, Mgr. Jaromíra Staňková, Klára Uhlířová, Líp a Spolu, Marie Zemanová, Mgr. Milada Macháčková, MIKASA, Modrý kos, Naděje pro děti úplňku, Naděje, Nebuď na nule, Péče bez překážek, PFERDA, Rehabilitace Šos, Rytmus Střední Čechy, Rytmus – od klienta k občanovi, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, SPOLU Olomouc, TUDYTAM, UCHO, Zet-My, Žít po svém