Akreditovaný výcvik v PBS (Positive Behaviour Support – Podpora pozitivního chování)

Akreditovaný výcvik v PBS (Positive Behaviour Support – Podpora pozitivního chování)

Závěrečné prezentace absolventů akreditovaného výcviku v PBS. Představení přístupu Podpory pozitivního chování u lidí s hlubším intelektuálním hendikepem – středa 11. 10. 10.00–13.30, Sál architektů Staroměstské radnice (4. patro), Staroměstské nám. 1, Praha. Pro více informací se obraťte na Lucii Mráčkovou: lucie.mrackova@detiuplnku.cz, 601 694 777. Přihlašování na představení závěrečných prezentací probíhá skrze online formulář.

Druhý běh akreditovaného výcviku v PBS právě v přípravě. Po loňském prvním akreditovaném výcviku v ČR metodu ve své praxi používá již dvacet odborníků českých sociálních služeb. PBS poskytuje ucelený systém nastavení podpory lidem s mentálním postižením tak, aby byla zajištěna co nejlepší kvalita jejich života, a předešlo se projevům chování náročného na péči. Vychází z respektu k lidským právům a učí porozumět potřebám lidí, kteří kvůli svému mentálnímu hendikepu běžným způsobem nekomunikují.

Co je PBS

Komplexní systém, který napomáhá pochopit chování náročné na péči lidí s hlubším intelektuálním hendikepem (především neverbálních klientů), který je založen na celkovém a faktickém hodnocení situací, ve kterých se toto chování projevuje s cílem zlepšit kvalitu života podporované osoby a snížit pravděpodobnost výskytu náročného chování.

Záštitu nad šířením PBS v Česku převzala paní Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv v letech 2014–2020.

Brian Mc Donald představuje sebe a PBS

Co se naučíte

Absolventi výcviku – odborníci v PBS – budou schopni analyticky a na základě objektivních zjištění předcházet situacím, které vyvolávají u jedince chování náročné na péči, provést detailní analýzu a navrhnout podporu, vycházející z respektu k základním lidským právům.

Lektor

  • Brian Mc Donald

Výcvik je vedený v angličtině, všechny části výcviku budeme tlumočit do češtiny: výukovou část, individuální konzultaci případové studie prostřednictvím videohovoru, e-mailovou komunikaci s Brianem. Znalost anglického jazyka není podmínkou účasti ve výcviku.

Pro koho je výcvik určený

Výcvik je určený pracovníkům v sociálních službách, jejichž klienti mají mentální či kombinované postižení. Pracovníkům, kteří mají praxi v oblasti přímé péče o osoby s mentálním postižením nebo v řízení organizace poskytující přímou péči osobám s mentálním postižením. (Výcvik není určen rodičům a rodinným pečujícím.)

Termín výcviku

Výcvik bude probíhat ve třech blocích

Prezenční výuka (3 x 4 dny + 1 den obhajoba):
sobota 25. 2. – úterý 28. 2. 2023
sobota 27. 5. – úterý 30. 5. 2023
sobota 7. 10. – úterý 10. 10. 2023
středa 11. 10. 2023 obhajoba skupinových prací

  • náhradní termín pro případ zrušení některého z termínů z důvodu
    pandemie bude řešen dle situace

Výcvik je koncipován jako prezenční! výuka (3 x 4 dny + 1 den obhajoba prací) a online konzultace s Brianem (2 hod.) prostřednictvím videohovoru s tlumočením do češtiny.

Přihlášky

Přihlaste se zde prostřednictvím online formuláře. Přihlášky budeme uzavírat 16. 10. 2022.

Cena

Cena je 58 000 Kč za celý výcvik.
Platbu za výcvik je možné, po individuální dohodě, rozdělit na 3 části.

Výcvik je v rozsahu 130 hodin (včetně individuální konzultace s lektorem Brianem Mc Donaldem prostřednictvím videohovoru a tlumočením do českého jazyka a hodin na samostudium a vypracování samostatné práce)

Počet a výběr účastníků

Počet účastníků výcviku je omezen na 20 osob. Součástí výběru uchazečů je také individuální rozhovor se zástupci spolku Naděje pro děti úplňku. Termíny pohovoru najdete v přihlašovacím formuláři. Eventuelně se individuálně dohodneme. Doba trvání cca 30 min.

  • 31. 10. 2022 vám napíšeme, zda jste byli do výcviku vybráni či nikoli

Místo konání

Hotel Marianeum, Máchova 7, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Obsah výcviku:

modul 1 – Autismus, mentální postižení a přidružené poruchy (16 hodin)
Vhled do problematiky a znalost specifik komunikace, projevů chování a péče o lidi s mentálním postižením a přidružených poruch, jako například porucha autistického spektra. Účastník si osvojí znalosti specifik v následujících oblastech: Úvod do problematiky, Intelektuální postižení, Komunikace potřeby, Smyslové problémy a Zdravotní problémy

modul 2 – Model pozitivní podpory chování (16 hodin)
Úvod do teorie metody PBS (představení užívání komplexního, celostního a objektivního systému behaviorálního hodnocení dle metody Podpora pozitivního chování (PBS) a základních principů metody, teoretický vhled do používaných nástrojů k předávání teoretických a praktických poznatků metody, vhled do principů vedení a mentoringu jako nástroje pro aplikaci metody PBS).

modul 3 – Hodnocení chování (16 hodin)
Praktický nácvik nástrojů funkčního hodnocení k rozpoznání různých funkcí chování pomocí metody PBS (nácvik pozorování specifického chování v souvislosti s prostředím, které danou osobu ovlivňuje, nácvik sběru, zaznamenávání, analýzy dat o chování osoby náročné na péči, včetně efektivní práce s těmito daty).

modul 4 – Intervenční vývoj (16 hodin)
Praktický nácvik nástrojů funkčního hodnocení k rozpoznání různých funkcí chování pomocí metody PBS (sestavování a naplňování Osobního plánu podpory pozitivního chování klienta (Plán PBS) zaměřeného na jeho potřeby a založeného na pozorování a analýze sebraných dat. Plánování intervencí, zavedení do praxe, zaznamenávání, zda a jak funguje, hodnocení a plánování návazných kroků, včetně schopnosti klinického úsudku a soustředění na intervence.

modul 5 – Udržování plánu Podpory pozitivního chování (16 hodin)
Vhled do postupů vedoucí k zajištění udržitelnosti Plánů pozitivní podpory chování klientů: zaznamenávání kroků podporujících klienta do jeho budoucnosti (včetně intervencí, které odpovídají lidským právům), pravidelné analyzování dat, úprava prostředí a zavádění dalších z analýz vycházejících z opatření, stanovení auditorského týmu ke kontrole zadaných postupů a vyhodnocování postupů dle aktuální situace.

modul 6 – Faktory implementace (16 hodin)
Rozbor etické stránky péče a podpory osob s chováním náročným na péči a reflexe odborného i osobního přístupu, emocionální připravenosti a etické odpovědnosti ve vztahu k práci s osobami s hlubším mentálním postižením. Schopnost uvažování o etických problémech a dilematech profesního rozvoje. Trénink předávání poznatků o postupech metody PBS – příprava zaměstnanců v přímé péči, posílení kompetencí v metodě. Prezentace a obhajoba individuálních prací před lektorským týmem a celou skupinou účastníků kurzu. Prezentováno bude v českém jazyce, tlumočeno zahraničnímu lektorovi do anglického jazyka. Předmětem individuální práce je zpracování případové studie – samostatná analýza dat a zhodnocení a návrh konkrétního postupu, který u jimi vybraného klienta povede ke změně chování náročného na péči pomocí metody PBS.

Na konci prvního a druhého modulu dostane účastník zadán úkol k samostatné práci v rozsahu 2×12 hodin.

O lektorovi

Brian McDonald je certifikovaný lektor PBS, vedoucí klinické terapie, trenér a lektor s třicetiletou praxí na poli management chování náročného na péči v oblasti služeb pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Má bohaté zkušenosti v posuzování a rozvíjení vhodných intervencí, zvládání stresových situací, školení zaměstnanců, konzultací, supervizí, vývoji metodických postupů a auditů. Dlouhá léta pracoval jako specialista podpory pozitivního chování v organizaci Ability West. V současnosti působí jako soukromý lektor a konzultant. Žije v západoirském Gallway.

lektor PBS Brian Mc Donald

Více o Brianovi Mc Donaldovi.

Tlumočnice

Hanka Čechová a Michaela Poláčková

Potřebujete více informací?

Napište Lucii Mráčkové na lucie.mrackova@detiuplnku.cz