Ministryně Jana Maláčová prosazuje diskriminační novelu příspěvku na auto pro lidi s autismem. Jde proti návrhu Senátu.

Ministryně Jana Maláčová prosazuje diskriminační novelu příspěvku na auto pro lidi s autismem. Jde proti návrhu Senátu.

Aktualizace 1. 6. 2021

Poslanecká sněmovna v úterý 1. 6. schválila novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Novela zahrnuje i změnu pro lidi s poruchou autistického spektra.

Nově mohou o příspěvek na automobil žádat lidé s PAS s projevy agrese či heteroagrese, chybí však nárok na dávku i pro lidi s PAS s dalšími možnými projevy chování, které znemožňují cestování hromadnou dopravou.

Tento krok považujeme za diskriminační. Zcela opomíjí žadatele s jinými projevy chování (vysoká hlučnost, špatně koordinovatelná mobilita, dotýkání druhých osob apod.), jejichž potřeba/nárok užívat auto je stejně oprávněný. Získání nároku také podmiňuje zavedenou léčbou, aniž by blíže specifikoval, co to znamená.

Máme důvodné obavy:

  • 1. Že v praxi bude toto znění vykládáno a posuzováno pouze z hlediska užívání farmakoterapie a bude vytvářen tlak na nadměrné aplikace sedativní medikace.
  • 2. Že vzhledem k nedostatku dětských psychiatrů a psychiatrů, potažmo dětských klinických psychologů a vzhledem k jejich nadměrnému přetížení, budou psychiatrické intervence nedostupné a tedy podmínka zavedené léčby se stává objektivně nedosažitelnou. 

Dále budeme usilovat o nápravu, aby lidé s PAS+ měli spravedlivý přístup k potřebné podpoře.

Praha 24. 5. 2021. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová trvá na diskriminačním přístupu k nároku na dávku na pořízení motorového vozidla pro lidi s poruchou autistického spektra a těžkým funkčním postižením (PAS+). Maláčové původní návrh zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, pozměnil Senát, ministryně ale ve Sněmovně opět prosazuje původní diskriminující znění. Na nadcházející schůzi ho má projednat Sněmovna. Spolek Děti úplňku ministryni vyzývá, aby jednala v souladu s tvrzením, že zlepšuje podmínky lidí s PAS v přístupu k sociální podpoře a obhajuje jejich práva.

Na programu 104. schůze Poslanecké sněmovny, která začíná v úterý 25. 5., je hlasování o pozměňovacím návrhu Senátu, který přináší spravedlivější nastavení nároku na dávku a tím i podpory lidem s PAS+. Původní návrh byl v přístupu k žadatelům diskriminační a omezoval se pouze na úzkou skupinu žadatelů s PAS+ a projevy agrese či heteroagrese – pomíjel žadatele s jinými projevy chování (vysoká hlučnost, špatně koordinovatelná mobilita, dotýkání druhých osob apod.), jejichž potřeba/nárok užívat auto je stejně oprávněný.

Ministryně Jana Maláčová vyzvala dopisem poslance Parlamentu ČR, aby podpořili formulaci navrženou MPSV a odmítli pozměňovací návrh Senátu a to na základě argumentů, které považujeme za zkreslené, neprůkazné či nepravdivé.

„Vymezení nároku, které prosazuje ministerstvo, je podobně smysluplná, jako kdyby pojišťovna přispívala na invalidní vozík jen těm, kdo spadli z lešení, a ti kdo se vybourali v autě, by si jej museli zaplatit z vlastní kapsy,“ uvádí Petr Třešňák, předseda spolku Děti úplňku.

Spolek Děti úplňku vyzývá paní ministryni aby: jednala v souladu se svým tvrzením, že zlepšuje podmínky lidí s PAS v přístupu k sociální podpoře a obhajuje jejich práva, dále vysvětlila, o jaká data a výpočty svá tvrzení opírá, a jednala v zájmu osob lidí s PAS+ a neomezovala jim přístup k dávce na pořízení motorového vozidla nedůvodně selektivními kritérii.

Původní návrh MPSV:

  • Neobhajitelně zužuje cílovou skupinu příjemců této dávky pouze na osoby s PAS+ a chováním v podobě autoagrese či heteroagrese a tím vylučuje další velmi závažné projevy chování, které brání lidem s PAS+ cestování veřejnou dopravou.
  • Podmiňuje nárok na dávku „zavedenou léčbou“ bez bližší specifikace. Terapie zaměřené na rozvoj a usměrnění  osob s autismem jsou velmi obtížně dostupné a finančně nákladné.  Máme důvodné obavy: 1. Že v praxi bude toto znění vykládáno a posuzováno pouze z hlediska užívání farmakoterapie a bude vytvářen tlak na nadměrné aplikace sedativní medikace. 2. Že vzhledem k nedostatku dětských psychiatrů a psychiatrů, potažmo dětských klinických psychologů a vzhledem k jejich nadměrnému přetížení, budou psychiatrické intervence nedostupné a tedy podmínka zavedené léčby se stává objektivně nedosažitelnou.
  • Diskriminuje řadu osob s PAS+ a jejich pečující v přístupu k nezbytné podpoře.

Pozměňovací návrh Senátu: 

  • Upravuje formulaci nároku na dávku z pera MPSV.
  • Zahrnuje úplné spektrum projevů, které mohou být překážkou v cestování veřejnou dopravou. 
  • Přináší tak dosud nejpřesnější vymezení potřebnosti tohoto druhu a spravedlivé nastavení podpory.

Pro řadu rodin dětí či dospělých s PAS+ je možnost vlastní přepravy automobilem klíčovou podmínkou pro to, aby se mohli oni sami i jejich rodiny zapojit do běžného života a aby zvládli obstarat každodenní základní potřeby:

1. Zatížení státního rozpočtu

Dle paní ministryně by po schválení původně navržené formulace mělo na podporu dosáhnout až 500 osob s PAS+, Senátní úprava by pak měla podpořit až 5 000 osob s PAS+ a to dle jejích slov představuje až desetinásobný nárůst předpokládaných nákladů. 

Tento odhad považujeme za nepodložený, protože uvedený počet 5 000 osob přesahuje jediný veřejně známý a dostupný údaj o počtu lidí s PAS a mírou jejich funkčního postižení. Ten je vedený v databázi  LPS ČSSZ pro účely příspěvku na péči k roku 2018 (viz mapaautismu.cz). Dle této databáze pobírá příspěvek na péči ve III. a IV. stupni 3356 osob, lze odhadovat, že dle potřebné míry podpory se jedná o osoby s PAS a těžkým funkčním postižením. Některé z těchto osob již budou příjemce dávky z minulosti (zákon umožňoval žádat na základě přidružené diagnózy mentální retardace), některé nebudou vykazovat projevy chování náročného na péči a některé pravděpodobně nebudou žádat o dávku na automobil z jiných důvodů jako např. absence řidičského průkazu v rodině, či možnosti zajistit si automobil jiným způsobem. 

2. Vymezení pojmu „chování náročné na péči“ je posudkově medicínsky vágní a obtížně uchopitelné

Výsledná formulace bude ve všech případech doplněna metodickým pokynem, který zpřesní výklad pro účely posuzování. V rámci něj bude možné definovat hodnotící kritéria, dle kterých lze posuzovat „opakované závažné a objektivně prokázané projevy chování náročného na péči“; tuto skutečnost potvrzují i přední odborníci na duševní zdraví, kteří Senátem navrženou formulaci konzultovali

Plně respektujeme nutnost ohledu na možnou zátěž státního rozpočtu. Nelze ji však snižovat selektivním nastavením kritérií pro výběr uchazečů, nýbrž např. spravedlivým nastavením výše poskytované dávky.