Akreditovaný výcvik v metodě Podpora pozitivního chování (Positive Behaviour Support – PBS)

Akreditovaný výcvik v metodě Podpora pozitivního chování (Positive Behaviour Support – PBS)

Co je metoda PBS

Komplexní systém, který napomáhá pochopit chování náročné na péči lidí s hlubším intelektuálním hendikepem a který je založen na celkovém a faktickém hodnocení situací, ve kterých se toto chování projevuje s cílem zlepšit kvalitu života podporované osoby a snížit pravděpodobnost výskytu náročného chování.

Brian Mc Donald představuje sebe a metodu:

Co se naučíte

Absolventi výcviku – odborníci v metodě PBS – budou schopni analyticky a na základě objektivních zjištění předcházet situacím, které vyvolávají u jedince chování náročné na péči, provést detailní analýzu a navrhnout podporu, vycházející z respektu k základním lidským právům.

Lektoři

Anglickou část tlumočíme do češtiny

Všechny části výcviku budeme tlumočit do češtiny: výukovou část, individuální konzultaci případové studie prostřednictvím videohovoru, e-mailovou komunikaci s Brianem. Znalost anglického jazyka není podmínkou účasti ve výcviku. Tlumočí pro vás Olga Pohl a Michaela Poláčková.

Pro koho je výcvik určený

Výcvik je určený pracovníkům v sociálních službách, jejichž klienti mají mentální či kombinované postižení. Pracovníkům, kteří mají praxi v oblasti přímé péče o osoby s mentálním postižením nebo v řízení organizace poskytující přímou péči osobám s mentálním postižením. (Výcvik není určen rodičům a rodinným pečujícím.)

Hynek Jůn o metodě a jejím přínosu pro české prostředí

Harmonogram:

  • sobota 12. 6. – úterý 15. 6. 2021 (modul č. 1 a 2)
  • sobota 25. 9. – úterý 28. 9. 2021 (modul č. 3 a 4)
  • sobota 6. 11. – úterý 9. 11. 2021 (modul č. 5 a 6)
  • individuální konzultace účastníka s Brianem
  • + náhradní termín pro případ zrušení některého z termínů z důvodu pandemie: sobota 12. 2. – úterý 15. 2. 2022

Výcvik je koncipován jako prezenční! výuka (3 x 4 dny) a online konzultace s Brianem (2 hod.) prostřednictvím videohovoru.

Pokud budou v době konání výcviku v platnosti vládní nařízení, která neumožní některé z termínů realizovat prezenčně, budou se konat v náhradních termínech v roce 2022. Prvním náhradním termínem pro případ zrušení je 12.–15. 2. 2022.

Místem konání výcviku je Praha.

Cena

42 000 Kč

Platbu za výcvik je možné, po individuální dohodě, rozdělit na 3 části.

Akreditace

Výcvik je akreditován MPSV, číslo akreditace: A2021/0221 – PC/VP.

Registrace

Registrace účastníků na výcvik je už ukončená. Plánujeme však další vzdělávací akce v této metodě pod vedením lektora Briana McDonalda. Pokud máte o některou z nich zájem, vyplňte krátký formulář.

Informace pro přihlášené účastníky

Počet účastníků výcviku je omezen na 20. Součástí výběru uchazečů je i individuální rozhovor se zástupci spolku Naděje pro děti úplňku.

  • 30. 4. vám napíšeme, zda jste byli do výcviku vybráni či nikoli
  • do 20. 5. prosíme, proveďte platbu za výcvik

Obsah výcviku:

modul 1 – Autismus, mentální postižení a přidružené poruchy (16 hodin)

Vhled do problematiky a znalost specifik komunikace, projevů chování a péče o lidi s mentálním postižením a přidružených poruch, jako například porucha autistického spektra. Účastník si osvojí znalosti specifik v následujících oblastech: Úvod do problematiky, Intelektuální postižení, Komunikace potřeby, Smyslové problémy a Zdravotní problémy

modul 2 – Model pozitivní podpory chování (16 hodin)

Úvod do teorie metody PBS (představení užívání komplexního, celostního a objektivního systému behaviorálního hodnocení dle metody Podpora pozitivního chování (PBS) a základních principů metody, teoretický vhled do používaných nástrojů k předávání teoretických a praktických poznatků metody, vhled do principů vedení a mentoringu jako nástroje pro aplikaci metody PBS).

modul 3 – Hodnocení chování (16 hodin)

Praktický nácvik nástrojů funkčního hodnocení k rozpoznání různých funkcí chování pomocí metody PBS (nácvik pozorování specifického chování v souvislosti s prostředím, které danou osobu ovlivňuje, nácvik sběru, zaznamenávání, analýzy dat o chování osoby náročné na péči, včetně efektivní práce s těmito daty).

modul 4 – Intervenční vývoj (16 hodin)

Praktický nácvik nástrojů funkčního hodnocení k rozpoznání různých funkcí chování pomocí metody PBS (sestavování a naplňování Osobního plánu podpory pozitivního chování klienta (Plán PBS) zaměřeného na jeho potřeby a založeného na pozorování a analýze sebraných dat. Plánování intervencí, zavedení do praxe, zaznamenávání, zda a jak funguje, hodnocení a plánování návazných kroků, včetně schopnosti klinického úsudku a soustředění na intervence.

modul 5 – Udržování plánu Podpory pozitivního chování (16 hodin)

Vhled do postupů vedoucí k zajištění udržitelnosti Plánů pozitivní podpory chování klientů: zaznamenávání kroků podporujících klienta do jeho budoucnosti (včetně intervencí, které odpovídají lidským právům), pravidelné analyzování dat, úprava prostředí a zavádění dalších z analýz vycházejících z opatření, stanovení auditorského týmu ke kontrole zadaných postupů a vyhodnocování postupů dle aktuální situace.

modul 6 – Faktory implemetace (16 hodin)

Rozbor etické stránky péče a podpory osob s chováním náročným na péči a reflexe odborného i osobního přístupu, emocionální připravenosti a etické odpovědnosti ve vztahu k práci s osobami s hlubším mentálním postižením. Schopnost uvažování o etických problémech a dilematech profesního rozvoje. Trénink předávání poznatků o postupech metody PBS – příprava zaměstnanců v přímé péči, posílení kompetencí v metodě. Prezentace a obhajoba individuálních prací před lektorským týmem a celou skupinou účastníků kurzu. Prezentováno bude v českém jazyce, tlumočeno zahraničnímu lektorovi do anglického jazyka. Předmětem individuální práce je zpracování případové studie – samostatná analýza dat a zhodnocení a návrh konkrétního postupu, který u jimi vybraného klienta povede ke změně chování náročného na péči pomocí metody PBS.

Potřebujete více informací?

Napište Lucii Mráčkové na lucie.mrackova@detiuplnku.cz

O lektorech:

Brian Mc Donald je vedoucí klinické terapie, trenér a lektor s třicetiletou praxí na poli management chování náročného na péči v oblasti služeb pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Má bohaté zkušenosti v posuzování a rozvíjení vhodných intervencí, zvládání stresových situací, školení zaměstnanců, konzultací, supervizí, vývoji metodických postupů a auditů. Dlouhá léta pracoval jako specialista podpory pozitivního chování v organizaci Ability West. V současnosti působí jako soukromý lektor a konzultant. Žije v západoirském Gallway.

Více o Brianovi Mc Donaldovi.

Hynek Jůn je ředitel terapeutických služeb a KBT terapeut Terapeutického a sociálně rehabilitačního střediska Národního ústavu pro autismus, z.ú. (Nautis). Vystudoval doktorandské studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Zároveň absolvoval magisterské studium na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvoval psychoterapeutický výcvik kognitivně behaviorální terapie (KBT). Pracuje jako terapeut pro lidi s Aspergerovým syndromem nebo s autismem a poruchou intelektu. Specializuje se především na klienty, kde není možná změna jejich chování (buď z důvodů jejich handicapu, nebo nechuti se měnit). Klade tak důraz na terapii rodinných příslušníků a/nebo personálu, kteří těmto klientům poskytují péči. Poskytuje také individuální terapii hlavně pro dospívající a dospělé s PAS, specializuje se na supervize a školení personálu v sociálních službách.

Tlumočnice:

Olga Pohl

Má za sebou přes 20 let překladatelské praxe. Tlumočila semináře, konference i filmy.

Její specializací je vzdělávání, personalistika, rodičovství a porodní asistence.

V současnosti se věnuje hlavně psaní a designu obsahu.

Michaela Poláčková

“Angličtinu jsem si zamilovala od první chvíle. Pomohla mi nalézt úžasné přátele ve světě a usnadňuje mi dále se vzdělávat v oblastech mého zájmu, jako je čchi kung, meditace a body&mind.

Svou lásku k angličtině se snažím předávat i svým studentům při individuální výuce.”