Otevřený dopis ministru školství a zdravotnictví

Otevřený dopis ministru školství a zdravotnictví

Vážený pane ministře školství,

vážený pane ministře zdravotnictví,

obracíme se na Vás otevřeným dopisem v souvislosti s plánovaným rozvolňováním krizových opatření přijatých vládou v oblasti základního vzdělávání podle zákona. č. 561/2004 Sb., které jste představili v dokumentu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.

V části „Specifika pro základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9. školského zákona“ je uvedeno, že „ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra (PAS) či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.“ Dále se uvádí, že „ZŠ/třídy zřízené podle téhož ustanovení zákona pro žáky s jinými diagnózami mohou od 1. 5. 2020 obnovit osobní přítomnost žáků 1. stupně“ stejně jako běžné základní školy.

Není zřejmé, na základě jakých dat či epidemiologických doporučení budou některé ZŠ/třídy nadále uzavřeny a v jiných je osobní přítomnost možná. Pokud je k dispozici odůvodnění, proč není možná osobní přítomnost žáků s PAS, žádáme Vás o jeho zveřejnění. Pokud je odůvodnění zajištěno lékařským nebo epidemiologickým stanoviskem, žádáme Vás rovněž o jeho zveřejnění.

Bez tohoto řádného odůvodnění není možné, aby žáci, kteří se vzdělávají v ZŠ/třídách podle § 16, odst. 9 školského zákona, byli proti ostatním žákům diskriminováni v přístupu k zajištění základní školní docházky. Pokud neexistuje relevantní zdůvodnění toho, proč bude znemožněna osobní přítomnosti těchto žáků ve škole, žádáme Vás o přehodnocení tohoto rozhodnutí a otevření ZŠ/tříd pro děti s PAS (a rovněž dalšími speciálními vzdělávacími potřebami, jež nejsou spojeny s jinými zdravotními riziky) zřízených podle § 16, odst. 9 školského zákona.

Upozorňujeme, že významná část žáků s PAS se vzdělává v běžných ZŠ/třídách, kterých se toto omezení netýká. Pokud žák s PAS nemá přidružená zdravotní znevýhodnění či postižení, nebo jiná onemocnění, která zvyšují riziko nákazy covid-19, není diagnóza PAS důvodem k odlišnému režimu ochrany proti této nákaze než u ostatních dětí (s výjimkou situací, kdy by onemocnění covid-19 znamenalo komplikace v péči o ně; toto však musí rozhodovat zákonní zástupci).

Je zřejmé, že režimová opatření, která jste zveřejnili v dokumentu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“, mohou pro děti s PAS naplňovat i školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, a to s dílčími specifiky v plném rozsahu.

Kromě toho jsou školy zřizované podle § 16 odst. 9 školského zákona zpravidla materiálně, technicky a personálně vybaveny tak, aby byly schopny zabezpečit maximální míru hygienických, epidemiologických a bezpečnostních opatření k plné ochraně žáků, pedagogických a nepedagogických pracovníků ve školách, a to dostupněji než v běžných ZŠ/třídách. Např. zabezpečení odstupu mezi osobami ve škole, organizování žaků v malých skupinách pod vedením stejných pedagogických pracovníků, neshlukování osob v prostorách školy aj. jsou při nízkých kapacitách žáků a vyšších počtech pedagogických pracovníků ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona snáze dosažitelné.

Školy podle § 16 odst. 9 školského zákona zabezpečují důležitou podporu pro děti se zdravotním postižením vyžadujícím velmi vysokou míru podpory svého okolí a pro řadu rodin jsou často jediným zdrojem pomoci a odlehčení. V čase školní výuky mají tak pečující rodiny nezřídka jedinou možnost zajistit nutné činnosti jako je nákup, návštěva úřadu či lékaře, výkon zaměstnání nebo nabrání sil pro další péči.

Dále upozorňujeme, že z hlediska duševního zdraví žáků s PAS má tento výpadek pravidelného režimu u řady z nich velmi negativní důsledky, prohloubené navíc o obavy z neznámé situace při pandemii covid-19.

Očekáváme, že návrat k obvyklým denním stereotypům, vč. přítomnosti ve škole, by pro většinu z nich představoval pozitivní životní impuls a pro jejich rodiny velkou úlevu. Další prodlužování nepřítomnosti žáků s PAS ve školách má přirozeně negativní dopady i na jejich vzdělávání. A to i proto, že jej u většiny z nich nelze adekvátně zabezpečit distanční formou. I vzhledem k blížícím se letním prázdninám, kdy péče o děti se zdravotním postižením školního věku bude celodenně ponechána téměř výhradně na neformálních pečujících, je pokračující uzavření škol pro tutocílovou skupinu a jejich rodiny nemyslitelnou zátěží.

V žádném případě nezpochybňujeme nutnou ochranu zdraví žáků škol, pedagogických a nepedagogických pracovníků. Pokud je u některých z nich indikováno vyšší riziko na zdraví či životě v důsledku pandemie covid-19, je na místě pro ně neuplatňovat rozvolňování krizových opatření, nebo je uplatňovat přiměřeně.

Pokud však indikováno není, pak neexistuje důvod k přijetí jiných, nerovných podmínek v přístupu ke vzdělávání a při rozvolňování krizových opatření, a to ze všech výše uvedených důvodů.

Jsme přesvědčeni, že školy zřizované podle § 16 odst. 9 školského zákona, dokážou vyhovět podmínkám zabezpečení vzdělávání podle dokumentu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ tak, aby riziko šíření nákazy covid-19 bylo minimální a podpora dětí s PAS (a podpora dětí s dalšími typy zdravotního postižení) a jejich pečujících rodin maximální.

S úctou a pozdravem,
za spolek Děti úplňku
Veronika Žáčková
výkonná ředitelka