8 bodů pro autismus – návrh odpovědné sociální politiky pro lidi s těžkým postižením

Podle spolu Děti úplňku stát musí začít reagovat na neudržitelnou situaci v oblasti sociálních služeb pro lidi náročných na péči. Podle již dříve zveřejněné analýzy spolku, Česko v poskytování služeb kriticky zaostává za ostatními evropskými státy. Spolek adresoval zejména Ministerstvu práce a sociálních věcí a Poslanecké sněmovně 8 bodů pro autismus, kterými navrhuje odpovědnou sociální politiku pro lidi s těžkým zdravotním postižením. V návrhu na úpravu legislativy a systému sociálních služeb požadují například nové standardy péče, stanovení příspěvku na péči dle skutečných potřeb, posílení sociální práce v obcích, zvýšení odměn sociálním pracovníkům, mapování potřeb lidí s PAS či investice do rozvoje služeb.

 

8 bodů pro autismus

Pro lidi s poruchou autistického spektra a potížemi v oblasti komunikace a chování (PAS+) jsou v České republice téměř nedostupné podpůrné sociální služby. Právo na důstojný život těchto lidí a jejich rodin je tak dlouhodobě porušováno. Připravili jsme reformní návrh odpovědné sociální politiky, jehož přijetí může situaci okamžitě řešit.

1. Nárok na služby a financování

Usilujeme, aby v zákoně č.108/2006 Sb. o sociálních službách byl zakotven nárok na podporu přiměřenou zjištěným potřebám klienta. Nárok musí doprovázet adekvátním financování služeb, a to nejméně ve výši 85 % nákladů na služby při prokazatelné potřebnosti.

2. Nové standardy péče

Specifické potřeby lidí s PAS+ se musí promítnou do standardů kvality sociálních služeb, ale též do připravovaného materiálně-technického standardu a personálního standardu sociálních služeb, které by měly být nově definovány v zákoně o sociálních službách a upraveny zvláštním právním předpisem.

3. Příspěvek na péči podle skutečných potřeb

Pro osoby, jejichž chování je náročné na péči, a pro osoby ve III. nebo IV. stupni závislosti, které vyvíjejí zvýšené úsilí o integraci do společnosti, má být zvýšen příspěvek na péči. Výši příspěvku by měla být stanovena vyhodnocením jejich individuálních potřeb, a to do limitu např. 50 000 Kč měsíčně.

4. Zavedení inspekce dostupnosti služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí by mělo mít novou kompetenci zjišťovat dostupnost sociálních služeb v krajích. Navrhujeme, aby mohlo šetřit stížnosti klientů na jejich nedostupnost a stížnosti poskytovatelů služeb při omezování jejich podpory v rámci krajských sítí sociálních služeb.

5. Posílení sociální práce na obcích

Nejen pro osoby s PAS musí být v obcích dostupná sociální práce. Navrhujeme stabilizaci financování sociální práce na obecních úřadech především navýšením dotace na nejméně na 1 mld. korun ročně, což pomůže zajistit jejich dostupnost podle potřeb občanů. Navrhujeme zavést koordinátory dostupnosti služeb pro osoby se zdravotním postižením v obcích s rozšířenou působností.

6. Zvýšení odměn sociálních pracovníků

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách musí být adekvátně odměňováni. Chceme, aby se v nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách správě zavedl příplatek pro pracovníky v přímé péči, kteří poskytují péči osobám s chováním náročným na péči, nebo vykonávajícím sociální práci ve zvláště obtížných podmínkách či v rizikovém prostředí.

7. Mapování potřeb lidí s PAS

Ministerstvo ve spolupráci s kraji má zjistit počty lidí s diagnózou PAS na území ČR a současně vytvořit vhodnou metodiku pro mapování počtů osob s PAS a jejich potřeb, pro účely tvorby střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb v krajích.

8. Investice do rozvoje služeb

Usilujeme o vybudování nových, především rezidenčních a odlehčovacích služeb komunitního typu pro lidi s PAS. Chceme, aby Ministerstvo také podpořilo modernizaci stávajících zařízení na zařízení komunitního typu a ambulantní péče. Požadujeme, aby investice do nových služeb směřovaly výhradně k budování komunitních služeb, nikoli podpoře péče ústavního typu.


Ke stažení

 

Přečtěte si také celou naší analýzu dostupnosti sociálních služeb.